กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 มิ.ย. 2563 02:24 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
30 มิ.ย. 2563 02:23 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข หน้าแรก
30 มิ.ย. 2563 00:04 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
12 ธ.ค. 2562 17:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
12 ธ.ค. 2562 17:53 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
21 ก.ค. 2562 21:20 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 ก.ค. 2562 21:20 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21 ก.ค. 2562 21:19 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2562
21 ก.ค. 2562 21:19 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 1
21 ก.ค. 2562 21:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 2
21 ก.ค. 2562 21:18 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 2
21 ก.ค. 2562 20:44 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
21 ก.ค. 2562 20:44 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
21 ก.ค. 2562 20:43 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แก้ไข การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
21 ก.ค. 2562 20:25 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ วารสาร 620617 ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความเพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ ๒.jpg กับ ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ ๒
21 ก.ค. 2562 20:25 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ ๒
21 ก.ค. 2562 20:23 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ วารสาร 620611 ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความเพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ ๑.jpg กับ ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ ๑
21 ก.ค. 2562 20:23 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ ๑
21 ก.ค. 2562 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ วารสาร 620426 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของ สพป.อุุทัยธานี เขต 1.jpg กับ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
21 ก.ค. 2562 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ วารสาร 620228 แผน ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.jpg กับ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
21 ก.ค. 2562 20:17 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
21 ก.ค. 2562 20:13 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ วารสาร 620228 แผน ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
21 ก.ค. 2562 20:13 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
21 ก.ค. 2562 20:12 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ แนบ วารสาร 620225 ความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
21 ก.ค. 2562 20:12 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์ สร้าง ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เก่ากว่า | ใหม่กว่า