ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:12โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:20 ]
       วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1ได้มอบหมาย นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ได้ร่วมกันกับคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ที่ 38/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ               ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน โดยได้กำหนดรูปแบบออกมาเป็นแผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

Comments