ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:13โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:20 ]

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1           ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้มอบหมาย นายประสพชัย         ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการได้ร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ที่ 39/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้บุคลากร    ทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตน          เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ โดยได้กำหนดรูปแบบออกมาเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


Comments