ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 2

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:25โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:18 ]


วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้มอบหมาย นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ในสพป.อุทัยธานี เขต ๑เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจำนวน 123 คน

       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้นำโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ในสพป.อุทัยธานี เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Comments