ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 1

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:22โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:19 ]

                    วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1       ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ในสพป.อุทัยธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจำนวน 76 คน

       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้นำข้าราชการในสังกัดเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมกล่าวถึงนโยบายในการทำงานโดยให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนมีการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

Comments