ประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 2

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:25โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:18 ]วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้มอบหมาย นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ในสพป.อุทัยธานี เขต ๑เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจำนวน 123 คน

       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้นำโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ในสพป.อุทัยธานี เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 1

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:22โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:19 ]

                    วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1       ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ในสพป.อุทัยธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจำนวน 76 คน

       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้นำข้าราชการในสังกัดเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมกล่าวถึงนโยบายในการทำงานโดยให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนมีการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:17โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:19 ]


วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ที่ 92/25620ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดหรือแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 และกำหนดมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้บุคลากรในการจัดเตรียมข้อมูลตามแนวทางตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่สำนักงาน ปปช.ร่วมกับ สพฐ.กำหนด


ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:13โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:20 ]

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1           ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้มอบหมาย นายประสพชัย         ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการได้ร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ที่ 39/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้บุคลากร    ทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตน          เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ โดยได้กำหนดรูปแบบออกมาเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:12โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:20 ]

       วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1ได้มอบหมาย นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ได้ร่วมกันกับคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ที่ 38/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ               ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน โดยได้กำหนดรูปแบบออกมาเป็นแผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

1-5 of 5