ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

    หมายเลขโทรศัพท์

            ส่วนกลาง                                                   056-511010, 056-511918

            กลุ่มอำนวยการ                                           086 - 4452329

            กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์             086 - 4452330

            หน่วยตรวจสอบภายใน                                086 - 4452331

            กลุ่มบริหารงานบุคคล                                  086 - 4452347

            กลุ่มนโยบายและแผน                                  086 - 4489490

            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                        086 - 4489493

            กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน                     086 - 4284674

            กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล                  086 - 4284675

            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา        088 - 2949389

    ที่ตั้ง

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

            ถนนพหลโยธิน ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

            รหัสไปรษณีย์ 61000


แผนที่...