ข้อมูลบุคลากร


             ทำเนียบบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดีนายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1นายโฆษิต รักษาทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี