พันธกิจ / เป้าหมาย


        พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล

ค่านิยมองค์การ

   “มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีจิตบริการ  ทำงานเป็นทีม”กลยุทธ์ 

  1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนนาเต็มตามศักยภาพ
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกทั้งระบบ
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  6. ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้