หน้าแรก


นโยบาย สพป.อุทัยธานี เขต 1
https://sites.google.com/a/utt1.go.th/area-uthai-thani-1/home/INFO-02.jpg?attredirects=0

ประชาสัมพันธ์

 • ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้มอบหมาย นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ในสพป.อุทัยธานี เขต ๑เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจำนวน 123 คน        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุท ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2562 21:18 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
 • ประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 1                     วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1       ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ในสพป.อุทัยธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจำนวน 76 คน        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้นำข้าราชการในสังกัดเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ได ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2562 21:19 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผ่านระบบ Conference ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ที่ 92/25620ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดหรือแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 และกำหนดมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้บุคลากรในการจัดเตรียมข้อมูลตามแนวทางตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2562 21:19 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1           ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้มอบหมาย นายประสพชัย         ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการได้ร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ที่ 39/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมในครั้งน ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2562 21:20 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
 • ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1ได้มอบหมาย นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ได้ร่วมกันกับคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ที่ 38/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสพป.อุทัยธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2562 21:20 โดย ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่